معرفي انجمن

بر اساس ماده 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران، انجمن صنفي توليد كنندگان سيم و كابل ايران در تاريخ 18/5/74 از تجمع و به هم پيوستن شركتهاي توليدكننده‌اي كه زمينه فعاليت آنها لااقل يكي از موارد زير:

باشد و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني، بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان، ارتقاء نقش و جايگاه صنعتي و حرفه‌ايو توسعه و تأمين منافع ملي اين صنعت تأسيس شد. نام دقيق آن انجمن صنفي كارفرمايي توليدكنندگان سيم و كابل ايران مي‌باشد.

نقش اين نهاد هماهنگي فعاليت اعضاء براي دستيابي و تحقق اين موارد مي‌باشد:

1- بهبود روابط فيمابين و استفاده از امكانات و مساعدت يكديگر از طريق تشويق اعضا به همكاري با يكديگر، رسيدگي و حل و فصل اختلافات احتمالي ميان اعضاء و يا فيما بين اعضاء با سايرين، تبادل اطلاعات وامكانات ميان اعضا.

2- احقاق حقوق مشترك اعضاء در چهارچوب قوانين و مقررات كشور من‌جمله از طريق جلب پشتيباني مراجع ذيصلاح مملكتي، همكاري در تنظيم و تصحيح قوانين، مقررات و آئين نامه‌هاي مرتبط، فعاليت اعضا و اجراي بهتر قوانين و مقررات موجود.

3- ارتقاي موقعيت و احراز جايگاه صنفي و حرفه‌اي اعضا از طريق جمع‌‌آوري و هدايت آرا و نظريات براي استفاده در تصميم‌سازيها، برنامه‌ريزيها و .....