هيئت مديره و بازرسان

به موجب صورتجلسة مورخ 1401/06/01 هيئت مديره انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیم و کابل ایران تعیین سمت اعضا به شرح زیر و به مدت سه سال صورت گرفت:

1-         آقاي حسن شکر ریز (رئيس هيئت مديره)

2-         آقاي علیرضا معتمدرسا (نايب رئيس هيئت مديره)

3-         آقاي علی صالحی زاده (خزانه‌دار)

4-         آقاي سعید قاسمی(عضو هيئت مديره)

5-         آقاي احمدرضا شاه‌مرادی  (عضو هيئت مديره)

6-         آقاي حمید مرادی (دبير)

همچنين به موجب صورتجلسه 1401/05/030 مجمع عمومي عادي آقايان:

1-         امیر فولادی (بازرس اصلي)

2-        کمال دوست‌کافی (بازرس علي‌البدل)

به مدت يك سال انتخاب شدند.