برگزاری دوره آموزشی مقایسات بین آزمایشگاهی و تضمین کنترل کیفیت داخلی در تاریخ 98/9/27 توسط سرکا خانم مهندس فرهادی

farhadi